เกี่ยวกับวิทยาลัย

logo_clmd

ประวัติความเป็นมา

วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น

วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พัฒนาการจัดตั้งมาจากโครงการจัดตั้งคณะสังคมศาสตร์ซึ่งได้แยกส่วนออกมาจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อันเนื่องด้วยกลุ่มวิชาทางสังคมศาสตร์มีศักยภาพเพียงพอที่จะพัฒนาเป็นคณะได้ โดยพิจารณาจากจำนวนหลักสูตร จำนวนนักศึกษา ศักยภาพด้านการวิจัยและบริการวิชาการ คุณวุฒิของคณาจารย์ภายในหลักสูตร นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังมีความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ดีกับชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานของรัฐ และสถาบันทางศาสนาในพื้นที่ เพื่อใช้เป็นแหล่งฝึกฝนทักษะการปฏิบัติให้นักศึกษาซึ่งเป็นจุดแข็งในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นหลักในการเรียนรู้ (Problem-based learning) และใช้ชุมชนเป็นฐาน (Community-based learning) และเป็นแนวทางให้กับคณะได้บูรณาการองค์ความรู้ในลักษณะสหวิทยาการของกลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการให้มีขีดความสามารถเพียงพอต่อการบริหารการดำเนินงานทางด้านวิชาการให้นักศึกษา มีศักยภาพ สอดรับกับแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัย ดังนั้น เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารจัดการและการดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเพื่อเป็นการรองรับการเจริญเติบโตของมหาวิทยาลัยในอนาคต ตลอดจนความพร้อมในด้านต่างๆ ที่จะยกฐานะกลุ่มวิชานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ การพัฒนาชุมชน และสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ เป็นคณะได้ มหาวิทยาลัยฯ จึงได้ดำเนินการจัดตั้งวิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่นขึ้น เพื่อผลิตบัณฑิตและสร้างองค์ความรู้ไปรับใช้สังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ชุมชน สังคม และท้องถิ่น ให้ก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมฐานความรู้ (Knowledge based society) และภูมิปัญญาท้องถิ่น (Local Wisdom)

นโยบายการบริหารงานในปัจจุบันของวิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น ได้เน้นการสนับสนุนงานวิชาการ งานวิจัยที่มุ่งเน้นไปสู่การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ครอบคลุมในมิติต่างๆ การส่งเสริมให้นักศึกษามีองค์ความรู้ทางวิชาการและมีอัตลักษณ์ที่สอดคล้องกับบริบทและจริยธรรมของสังคม การส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันระหว่างมหาวิทยาลัยและชุมชน รวมถึงความร่วมมือในระดับสากลและเครือข่ายทางวิชาการอันสอดคล้องกับทิศทางในการพัฒนามหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นในเชิง “คุณค่า” ไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อปัญญา เพื่อคุณธรรม เพื่อความพอเพียงและเป็นที่พึ่งของประชาชนได้อย่างสง่างาม ให้สมกับนามพระราชทานจากองค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อันมีมงคลความหมายว่า “ราชภัฏ คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน”

ปรัชญาของวิทยาลัย

สร้างองค์ความรู้ สู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

วิสัยทัศน์ของวิทยาลัย

“วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น เป็นผู้นำในการสร้างองค์ความรู้ การวิจัย และบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน”

พันธกิจของวิทยาลัย

  1. ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ คุณธรรม โดยการพัฒนาหลักสูตรให้ได้มาตรฐาน รวมถึงการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ พร้อมทั้งหาทรัพยากรที่พอเพียงสำหรับการสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษา
  2. พัฒนาและผลิตผลงานวิจัย รวมทั้งองค์ความรู้ทางด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพ และมีการมุ่งเน้นการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์และรับใช้สังคม
  3. ส่งเสริมและสนับสนุนการทำนุบำรุง และการพัฒนางานด้านศิลปะและวัฒนธรรมไทย โดยมุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มจากศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย
  4. ให้บริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน การดำเนินกิจกรรมร่วมกับประชาคมและเครือข่ายทั้งภายในและภายนอก เพื่อการมีส่วนร่วมในการช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม และมีบทบาทในการพัฒนาและสร้างชุมชนให้มีความเข้มแข็ง
  5. สร้างระบบและกลไกในการบริหารจัดการองค์กรเพื่อพัฒนาวิทยาลัยฯ ไปสู่องค์กรสมรรถนะสูง (High Performance Organization) บนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาลบนหลักการพึ่งพาตนเอง

อัตลักษณ์ของวิทยาลัย

บัณฑิตมีความคิดสร้างสรรค์และเป็นนักปฏิบัติที่มีจิตสาธารณะ เพื่อรับใช้ท้องถิ่นและสังคม College 4.0 (CLMD)

C        =        Creative         คิดสร้างสรรค์
L        =        Leader           เป็นผู้นำ
M       =        Manager         เป็นนักจัดการ
D        =        Developer      เป็นนักพัฒนา

ยุทธศาสตร์ของวิทยาลัย

วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีแนวทางในการดำเนินการตามประเด็นยุทธศาสตร์ 4 ด้าน ดังนี้

  1. พัฒนากระบวนการเรียนรู้สู่บัณฑิตนักปฏิบัติอย่างมืออาชีพ เพื่อการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น
  2. ปฏิรูปการวิจัยและการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย โดยใช้แนวทางตามพระราชดำริ
  3. ยกระดับการทำนุบำรุงงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง
  4. เพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อพัฒนาองค์การอย่างยั่งยืน

4,048 total views, 1 views today