อาจารย์ประจำสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

อาจารย์ประจำสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

อ เอ_904x1356
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเทพ คำเมฆ
Suthep Khammek (Asst.Prof.)
ประธานหลักสูตรสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
ศศ.ม. (วิจัยประชากรและสังคม) : มหาวิทยาลัยมหิดล
ศศ.บ. (วิจัยสังคม) : มหาวิทยาลัยนเรศวร
อ วี_904x1356
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริญญา หวันเหล็ม
Parinya Wanlem (Asst.Prof.)
สส.ม. (สังคมสงเคราะห์ศาสตร์) : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศศ.บ. (สังคมวิทยามานุษยวิทยา) : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อ ต๊อก_904x1356
อาจารย์ ดร.อัครพงษ์ เพ็ชรพูล
Akarapong Pethpool (Ph.D. , Lecturer)
อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
ปร.ด. (การศึกษาและการพัฒนาสังคม) : มหาวิทยาลัยบูรพา
ศศ.ม. (พัฒนาสังคม) : มหาวิทยาลัยนเรศวร
ศศ.บ. (การพัฒนาชุมชน) : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
สส.ม. (การบริหารสวัสดิการสังคม) : มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
อ ทัว_904x1356
อาจารย์พัฒนภาณุ ทูลธรรม
Pattanaphanu Tooltham (Lecturer)
อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
สส.ม. (สังคมสงเคราะห์ศาสตร์) : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สส.บ. (สังคมสงเคราะห์ศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับ 1 : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รูปติดทำเนียบ _ อ.เบล (9x12cm)
อาจารย์ปฏิมาพร เคลือขอน
Partimaporn Khlueakhon (Lecturer)
อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
Master of Social Welfare (M.S.W) The Graduate School of Kangnam University
(South Korea)
ค.บ. (การศึกษาพิเศษ) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

2,575 total views, 2 views today