หลักสูตรสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

หลักสูตรสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

5

ื่อหลักสูตร

ภาษาไทย          : หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
ภาษาอังกฤษ       : Bachelor of  Social Work Program in Social Work

ื่อปริญญาและสาขาวิชา

ภาษาไทย        : สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต (สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ )
:  สส.บ. (สังคมสงเคราะห์ศาสตร์)

ภาษาอังกฤษ     : Bachelor of Social Work (Social Work)
:  B.S.W (Social Work)

ปรัชญาและความสำคัญของหลักสูตร

หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณทิต สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มุ่งหมายสร้างหลักประกันความมั่นคงของมนุษย์ สร้างความเป็นธรรมทางสังคม และพัฒนาสังคม มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ทางสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติให้มีทักษะทางปัญญา การคิดวิเคราะห์ มีความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และเป็นผู้ที่มีสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อเตรียมให้บัณฑิตออกไปช่วยเหลือและบริการทางสังคมและทำงานร่วมกับ  บุคคล  กลุ่มชน และสังคมในขอบข่ายงานสังคมสงเคราะห์ได้

แนวทางในการประกอบอาชีพ

  • นักสังคมสงเคราะห์ หรือเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน เช่น กระทรวง องค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรมหาชนที่เกี่ยวข้องกับการสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาสังคม นักสังคมสงเคราะห์วิชาชีพ นักสังคมสงเคราะห์วิชาชีพในโรงพยาบาล นักสังคมสงเคราะห์วิชาชีพในองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น นักสังคมสงเคราะห์ในกระทรวงยุติธรรม นักพัฒนาสังคม นักทัณฑวิทยา พนักงานคุมประพฤติ พนักงานไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พนักงานคุ้มครองสิทธิ เป็นต้น
  • เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล เจ้าหน้าที่บริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
  • นักวิชาการ นักวิจัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนด้านสังคมสงเคราะห์ ด้านการพัฒนาสังคมและด้านนโยบายสังคม
  • นักบริหาร เจ้าหน้าที่บริหาร

โครงสร้างหลักสูตร

1.      หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
2.      หมวดวิชาเฉพาะ 100 หน่วยกิต
           2.1 วิชาพื้นฐาน 15 หน่วยกิต
           2.2 วิชาเอก 65 หน่วยกิต
                 เอกบังคับ 51
                 เอกเลือก 15
           2.3 วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 19 หน่วยกิต
3.      หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
          จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 136 หน่วยกิต


หลักสูตรสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีแห่งเดียวในราชภัฏทั่วประเทศ มีแห่งเดียวของภาคเหนือตอนล่าง เป็นหนึ่งในหกของประเทศ เป็นหนึ่งในวิชาชีพที่ AI ไม่สามารถทดแทนได้เพราะทำงานกับคน มีกฎหมายและใบประกอบวิชาชีพรองรับ พร้อมเครือข่ายความร่วมมือภายในประเทศและระหว่างประเทศ ทำงานได้ตั้งแต่ระดับท้องถิ่นจนถึงระดับโลกทั้งหน่วยงานรัฐ ธุรกิจ  องค์กรพัฒนาเอกชน องค์การระหว่างประเทศ รองรับกับความท้าทายในสถานการณ์ปัญหาของประชาชนที่ซับซ้อน เน้นการคิด วิเคราะห์ วิพากษ์ และปฏิบัติการบนพื้นฐานของการเคารพความหลากหลาย คุณค่า  ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และความเสมอภาค

Facebook Page  :  หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ มรพส

หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ปี 2560

5,279 total views, 2 views today