อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์

อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์

อ แบง_904x1356
อาจารย์อมฤต วุ่นพูลสมบัติ
Amarit Wunpunsombat (Lecturer)
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชารัฐศาสตร์
ประธานหลักสูตรสาขาวิชารัฐศาสตร์
ร.ม. (การปกครอง) : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศศ.บ. (รัฐศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับ 1 : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อ รัตน์_904x1356
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วริยา ด้วงน้อย
Variya Doungnoi (Ph.D., Asst. Prof.)
ร.ด. (เศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารจัดการ) : มหาวิทยาลัยบูรพา
รป.ม. (การบริหารรัฐกิจ) : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ศศ.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับ 2 : สถาบันราชภัฏเพชรบูรณ์
อ เอนก_904x1356
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อเนก สุขดี
Anek Sookdee (Asst.Prof.)
อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชารัฐศาสตร์
ร.ม. (การเมืองการปกครอง) : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ร.บ. (ทฤษฏีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับ 1 :
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 อ.ภัทรพิมพ์ เส้งเสน
อาจารย์ภัทรพิมพ์ ทองวั่น
Phatrapim Thongwan (Lecturer)
อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชารัฐศาสตร์
(กำลังศึกษาต่อ) ศศ.ด. (ประชากรศาสตร์) : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศศ.ม. (รัฐศาสตร์) : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ศศ.บ. (รัฐศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับ 1 : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อ ใหม่_904x1356
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤติมา อินทะกูล
Krittima Intagoon (Asst.Prof.)
อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชารัฐศาสตร์
ร.ม. (การปกครอง) : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ร.บ. (รัฐศาสตร์) : มหาวิทยาลัยนเรศวร
อ วสัน_904x1356
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วสันต์ ปวนปันวงศ์
Wasan Pounpunwong (Asst.
Prof.)
อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชารัฐศาสตร์
ร.ม. (การเมืองและการปกครอง) : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ศศ.บ. (ไทยศึกษา) เกียรตินิยมอันดับ 2 : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ร.บ. (ทฤษฏีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์) : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ร.บ. (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ร.บ. (บริหารรัฐกิจ) : มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ร.ปม. (บริหารรัฐกิจ) : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
S__11501656
อาจารย์ชนิดาภา ชลอวงษ์
Chanidapha Chalorwong (Lecturer)
อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชารัฐศาสตร์
ร.ม. (การเมืองและการปกครอง) : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ร.บ. (รัฐศาสตร์) : มหาวิทยาลัยแม่โจ้

10,501 total views, 5 views today