หลักสูตรสาขาวิชารัฐศาสตร์

หลักสูตรสาขาวิชารัฐศาสตร์

4

ื่อหลักสูตร

ภาษาไทย          : หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชารัฐศาสตร์
ภาษาอังกฤษ       : Bachelor of  Political Science Program in Political Science

ื่อปริญญาและสาขาวิชา

ภาษาไทย        : รัฐศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์)
:  ร.บ. (รัฐศาสตร์)

ภาษาอังกฤษ     : Bachelor of Political Science (Political Science)
:  B.Pol.Sc. (Political Science)

ประวัติความเป็นมาของหลักสูตร

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ถือกำเนิดขึ้นจากแผนการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในช่วงปี พ.ศ. 2550 นับจากนั้นเป็นต้นมา หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิตจึงได้รับการพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2555 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามได้อนุมัติเห็นชอบหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิตโดยสมบูรณ์ ส่งผลให้หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิตสามารถทำการเปิดสอนและรับนักศึกษาได้เป็นผลสำเร็จในปีการศึกษา 2556

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2556 เพื่อจัดการศึกษาผลิตบัณฑิต รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ หลักสูตร 4 ปี สำหรับนักศึกษารหัส 56 เป็นรุ่นแรก โดยการจัดทำหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต คำนึงถึงคุณลักษณะของหลักสูตรที่มีอัตลักษณ์ของตนเอง ตอบสนองต่อปรัชญาและวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย และสอดคล้องกับความต้องการและการพัฒนาของท้องถิ่นและสังคม โดยมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณภาพทั้งความรอบรู้ สติปัญญาและวิจารณญาณที่ดี มีความสามารถในคิดวิเคราะห์ สร้างสรรค์ และประยุกต์พัฒนาเชื่อมโยงองค์ความรู้ในศาสตร์ของตนเองกับความเป็นท้องถิ่นสู่ความเป็นสากล รวมถึงมีความรับผิดชอบต่อสังคมและจิตสำนึกของความเป็นประชาธิปไตยในฐานะที่เป็นพลเมืองแห่งรัฐไทยและโลกที่มีคุณภาพ

ปัจจุบันหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สังกัดวิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เปิดสอนใน 2 สาขาวิชาเอก ได้แก่ วิชาเอกการเมืองการปกครอง และวิชาเอกการเมืองท้องถิ่น และเปิดจัดการเรียนการสอนทั้งในภาคปกติและภาค กศ.ป.ป. (เสาร์ – อาทิตย์) มีนักศึกษาของหลักสูตรสำเร็จการศึกษาไปแล้วหลายรุ่น และสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพได้หลากหลายทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน

ปรัชญาของหลักสูตร

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ เป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นนักรัฐศาสตร์ที่มีความรอบรู้ เป็นผู้นำทางความคิดและเป็นนักปฏิบัติที่มีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตสำนึกความเป็นพลเมืองที่ดี และพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในบริบทของภูมิภาคอินโดจีนได้ 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรีทางวิชาการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถในด้านต่างๆ  ดังนี้

 1. มีความรู้คู่คุณธรรม จริยธรรม ควบคู่ไปกับการมีพุทธิพิสัย จิตพิสัย ทักษะพิสัย
 2. มีวิสัยทัศน์ มีจิตสำนึกสาธารณะ และมีความรับผิดชอบต่อสังคม
 3. นักรัฐศาสตร์ที่มีคุณภาพ
 4. ตอบสนองต่อตลาดแรงงานทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์

จุดมุ่งหมายของหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ มุ่งเน้นให้ผู้สำเร็จการศึกษา สามารถประกอบอาชีพที่ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน โดยต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

 1. เป็นผู้มีความรู้คู่คุณธรรมจริยธรรม
 2. เป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ มีจิตสำนึกสาธารณะ และมีความรับผิดชอบต่อสังคม

สัญลักษณ์ “สิงห์ทะเลแก้ว”

สัญลักษณ์ของหลักสูตรสาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม คือ “สิงห์ทะเลแก้ว” มีชื่อตามตำนานแห่งป่าหิมพานต์ ว่า “ไกรสรราชสีห์” เป็นสัตว์ที่มีพละกำลังแรงกล้า เป็นนักล่าชั้นเยี่ยม นับได้ว่าเป็นตัวแทนของนักรัฐศาสตร์ได้อย่างดี

นิยามของความเป็น “สิงห์” หมายถึง ผู้ปกครองดั่งราชสีห์ ผู้เป็นเจ้าป่า เป็นสัญลักษณ์แห่งอำนาจและความกล้าหาญ และ “ทะเลแก้ว” หมายถึง พื้นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ส่วนทะเลแก้ว 

แนวทางในการประกอบอาชีพ

 1. งานด้านฝ่ายปกครอง เช่น ปลัดอำเภอ ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นายอำเภอ
 2. ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ พนักงานของรัฐในส่วนราชการต่างๆ ส่วนท้องถิ่น พนักงานรัฐวิสาหกิจ
 3. ข้าราชการตำรวจ ทหาร
 4. งานด้านการเมือง เช่น นักการเมืองท้องถิ่น นักการเมืองระดับชาติ
 5. งานด้านวิชาการ เช่น อาจารย์ นักวิชาการ
 6. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักทรัพยากรบุคคล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 7. งานด้านเอกชน เช่น เจ้าหน้าที่บริหารทรัพยากรมนุษย์ เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม เจ้าหน้าที่ธุรการ
 8. งานด้านประชาสังคม เช่น ผู้นำชุมชน นักพัฒนาชุมชน เจ้าหน้าที่องค์กรพัฒนาเอกชน (NGO)

 

Facebook Page  :  สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 2560

แผนการศึกษาตลอดหลักสูตร-รัฐศาสตรบัณฑิต ปี 2560

9,433 total views, 5 views today