หลักสูตรสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

หลักสูตรสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

1

ื่อหลักสูตร

ภาษาไทย          : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
ภาษาอังกฤษ       : Bachelor of Arts Program in Community Development

ื่อปริญญาและสาขาวิชา

ภาษาไทย        : ศิลปศาสตรบัณฑิต (การพัฒนาชุมชน)
:  ศศ.บ. (การพัฒนาชุมชน)

ภาษาอังกฤษ     : Bachelor of Arts (Community Development)
:  B.A. (Community Development)

ปรัชญาของหลักสูตร

“พัฒนาตน เข้าถึงชุมชน อุดมคุณธรรม นำการพัฒนาด้วยการวิจัย”

ความสำคัญของหลักสูตร

          หลักสูตรการพัฒนาชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนาคน โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม และเสริมสร้างศักยภาพชุมชนในการพัฒนา เน้นการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ให้สามารถพึ่งตนเองได้ กระบวนการจัดการเรียนการสอน ที่มุ่งเน้นความรอบรู้ทางด้านวิชาการควบคู่คุณธรรม จริยธรรม บูรณาการองค์ความรู้ผ่านกระบวนการวิจัย นำไปสู่การเป็นคนที่มีความสุข เป็นคนดี เป็นคนเก่งและคนที่มีความสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้ไปพัฒนาตนเอง และพัฒนาชุมชน อย่างยั่งยืนต่อไป

โครงสร้างหลักสูตร
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 133 หน่วยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ

2.1วิชาเอก
2.1.1 เอกบังคับ

2.1.2 เอกเลือก

   2.2 วิชาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม/   สหกิจศึกษา

ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
97 หน่วยกิต
90 หน่วยกิต
51 หน่วยกิต
39 หน่วยกิต
7   หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6   หน่วยกิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลักสำเร็จการศึกษา

 1. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
 2. นักพัฒนาชุมชน
 3. เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 4. นักพัฒนาองค์กรเอกชน
 5. นักวิจัย
 6. นักออกแบบชุมชน
 7. เจ้าหน้าที่ทั่วไปของหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน
 8. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 9. ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน
 10. นักพัฒนาบุคลากรในองค์กร
 11. เกษตรชุมชนทั้งที่เป็นของตนเอง และการส่งเสริมให้แก่ชุมชน
 12. ประกอบอาชีพอิสระ

 

Facebook Page :  สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน PSRU

v1

แผนการศึกษาตลอดหลักสูตร-สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ปี 2560

หลักสูตรการพัฒนาชุมชน 2560

27,949 total views, 52 views today