อาจารย์ประจำสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

อ รัตน์_904x1356
อาจารย์ไชยรัตน์ ศิรินคร
Chaiyarat Sirinkorn (Lecturer)
ประธานหลักสูตรสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
ศศ.ม. (พัฒนาสังคม) : มหาวิทยาลัยนเรศวร
ศศ.บ. (การพัฒนาชุมชน) : สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม
อ กาน_904x1356
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ แก่นชา
Tasnee Kaencha (Ph.D., Asst. Prof.)
อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
ศศ.ด. (พัฒนาสังคม) : มหาวิทยาลัยนเรศวร
ศศ.ม. (พัฒนาสังคม) : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ศศ.บ. (รัฐศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับ 2 : มหาวิทยาลัยรามคำแหง
อาจารย์ ดร.พึงรัก ริยะขัน
Pungrak Riyakhan (Ph.D.,Lecturer)
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและบริการวิชาการ
อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
ปร.ด. (สังคมศาสตร์) : มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ศศ.ม. (พัฒนาสังคม) : มหาวิทยาลัยนเรศวร
ศศ.บ. (การพัฒนาชุมชน) : สถาบันราชภัฏนครสวรรค์
อ.ภัทรพิมพ์ เส้งเสน
อาจารย์ ดร.กมลภพ ยอดบ่อพลับ
Kamonpob Yotbophub (Ph.D. , Lecturer)
อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
ศศ.ด. (พัฒนาสังคม) : มหาวิทยาลัยนเรศวร
ศศ.ม. (สังคมศึกษา) : มหาวิทยาลัยนเรศวร
กศ.ม. (จิตวิทยาการแนะแนว) : มหาวิทยาลัยนเรศวร
บธ.บ. (การจัดการ) : มหาวิทยาลัยภาคกลาง
ศศ.บ. (พัฒนาชุมชน) : วิทยาลัยครูนครสวรรค์
อาจารย์ ดร.อรรถพล วงศ์ชัย
Atthapon Wongchai (Ph.D. , Lecturer)
อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
วท.ด. (การใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน) : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ศศ.ม. (พัฒนาสังคม) : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สส.บ. (สังคมสงเคราะห์ศาสตร์) : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อ ใหม่_904x1356
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งโรจน์ ฝ้ายเยื่อ
Rungrote Faiyuea (Ph.D., Asst. Prof.)
อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
รป.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ศศ.ม. (ยุทธศาสตร์การพัฒนา) : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 ศศ.บ. (การพัฒนาชุมชน) : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
อ วสัน_904x1356
อาจารย์ ดร.นนทชา ชัยทวิชธานันท์
Nonthacha Chaitawittanun (Ph.D. , Lecturer)
อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
ปร.ด. (การบริหารการพัฒนาสังคม) : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
ศศ.ม. : พัฒนามนุษย์และสังคม : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 ศศ.บ. : พัฒนาสังคม : มหาวิทยาลัยนเรศวร

22,153 total views, 1 views today