เจ้าหน้าที่ประจำคณะ

 

 พี่ลูกโป่ง นางสาวรษิกา  สุวรรณรงค์
Rasika Suwannarong
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
วุฒิการศึกษา :
ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น) : มหาวิทยาลัยนเรศวร
 309072885_1260113671471179_8178957639178352073_n นางสาวมาริษา  อนันทราวัน
Marisa  Anantrawan
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
วุฒิการศึกษา :
รป.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์)
เกียรตินิยมอันดับ 1 : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามรป.ม. (รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 307652900_5492287427527069_1081252479673966062_n นางสาวพรภินันท์  บัวทับ
Phonphinan Buathap
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
วุฒิการศึกษา :
ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์)
เกียรตินิยมอันดับ 2 : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
S__283459591_0 นางสาวศิรภัสสร คำถาเครือ
Siraphatsorn Kamthakrua
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
วุฒิการศึกษา :
วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) มหาวิทยาลัยนเรศวร
 299457972_799152437753603_7114100146482461284_n นางสาวชณิดาภรณ์ จะประสงค์
Chanidaporn Japrasong
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
วุฒิการศึกษา :
ศศ.บ. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา) มหาวิทยาลัยนเรศวร
299513359_399188875635293_7272089689148936247_n นายธนชัยภัทร์ พันภัคพรรัตน์

Thanachaiphat Phanphakkhaphonrat

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
วุฒิการศึกษา :ส.บ. (สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต)มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม

 พี่เชอร์รี่ นายธนากร เจิมปลั่ง
Thanakorn Jermplang
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
วุฒิการศึกษา : บช.บ. (บัญชีบัณฑิต)
มหาวิทยาลัยนเรศวร
 334966012_3067693866865848_6109469923707648636_n นางสาวณัฐธิดา  บุญเทียน
Natthida  Boontian
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
วุฒิการศึกษา : วท.บ. (จุลชีววิทยา)  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

353 total views, 3 views today