หลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

หลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

3

ื่อหลักสูตร

ภาษาไทย          : หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ภาษาอังกฤษ       : Bachelor of Public Administration Program in Public Administration

ื่อปริญญาและสาขาวิชา

ภาษาไทย        : รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์)
:  รป.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์)

ภาษาอังกฤษ     : Bachelor of Public Administration (Public Administration)
:  B.P.A. (Public Administration)

“สิงห์พิบูล ใฝ่รู้ สู่ผู้นำ พร้อมทำเพื่อแผ่นดิน”

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ถือกำเนิดขึ้นมาได้เนื่องจากสถานการณ์ภายนอกที่เกิดขึ้น ทำให้การจัดการเรียนการสอนจำเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรเพื่อรองรับสถานการณ์ที่กำลังจะเปลี่ยนแปลงไปทั้งในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ประเทศไทยเข้าสู่สังคมประชาคมอาเซียน จึงจำเป็นต้องเรียนรู้ที่จะเคารพและยอมรับความหลากหลายทางวัฒนธรรม ส่งเสริมวิถีแห่งประชาธิปไตย ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล สามารถปรับตัวภายใต้ความขัดแย้งที่มีความซับซ้อนและจัดการปัญหาอย่างสันติวิธี  ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ส่งผลต่อการบริหารจัดการภาครัฐของประเทศไทย เพื่อที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างเหมาะสมและเห็นคุณค่าความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกัน เพื่อให้การบริหารจัดการภาครัฐของไทยมีการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมและตอบสนองความต้องการของประชาชนและประเทศชาติอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งนี้ทางหลักสูตรได้ยึดหลักการสอนในศตวรรษที่21 โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เข้าถึง เข้าใจ ในหลักวิชาการและหลักการทำงานในสถานการณ์จริงเป็นสำคัญ

ปัจจุบันหลักสูตรฯ มี 2 วิชาเอก  ได้แก่ 1.เอกการบริหารจัดการภาครัฐ และ 2. การปกครองท้องถิ่น

 ปรัชญาของหลักสูตร

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรอบรู้ด้านการบริหารจัดการ รอบรู้บริบททางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม มีทักษะในการประกอบอาชีพและมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการภาครัฐและเอกชน ควบคู่กับคุณธรรม จริยธรรม สามารถเชื่อมโยงองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ ตลอดจนมีอุดมการณ์ประชาธิปไตยและสร้างเครือข่ายประชาสังคมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

ความสำคัญของหลักสูตร

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการภาครัฐ ทั้งในระดับองค์กรระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ มุ่งเน้นให้บัณฑิตมีทักษะทางด้านวิชาการและวิชาชีพควบคู่คุณธรรมจริยธรรม รวมไปถึงประยุกต์ใช้ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ในการวิเคราะห์สถานการณ์หรือสภาพปัญหาที่มีความซับซ้อนทั้งในหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจและเอกชนสามารถปรับวิถีชีวิตภายใต้ความขัดแย้งทางค่านิยมด้วยสันติวิธี ตลอดจนนำทักษะทางการวิจัยมาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาที่มีความเป็นพลวัตและมีความสลับซับซ้อน

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เป็นหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถในด้านต่างๆดังนี้

1. มีความรู้ทางวิชาการ รอบรู้บริบททางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม เพื่อประยุกต์ใช้และเชื่อมโยงความคิดอย่างเป็นระบบในการบริหารจัดการภาครัฐทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ

2.มีทักษะทางวิชาชีพและสามารถวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อใช้องค์ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ

3.มีคุณธรรมและจริยธรรมในการบริหารจัดการ ตามหลักการบริหารจัดการที่ดี มีจิตสำนึกของการเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม และสามารถดำรงตนภายใต้สังคมที่มีความขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์

จุดมุ่งหมายของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์มุ่งเน้นให้ผู้สำเร็จการศึกษา สามารถประกอบอาชีพตรงตามความต้องการของสังคมและท้องถิ่นตามคุณวุฒิ ศักยภาพ และสมรรถนะของผู้สำเร็จการศึกษา โดยต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

1.มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม และสามารถปรับวิถีชีวิตภายใต้ความขัดแย้งทางค่านิยม รวมทั้งมีการพัฒนานิสัยและการปฏิบัติตนตามศีลธรรม
2.มีความรู้ทางวิชาการและทักษะทางวิชาชีพทางรัฐประศาสนศาสตร์
3.สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ในการวิเคราะห์สถานการณ์หรือสภาพปัญหาที่มีความซับซ้อนได้อย่างเหมาะสม
4.สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมที่มีความหลากหลาย รับฟังความเห็นที่แตกต่างและแสดงความคิดเห็นได้อย่างสร้างสรรค์
5.มีประสิทธิภาพในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ รวมถึงสามารถใช้เครื่องมือในทางสถิติขั้นพื้นฐานในการแก้ปัญหาทางการวิจัยได้อย่างถูกต้อง
6.เป็นนักปฏิบัติ ที่มีความซื่อสัตย์และมีจิตสาธารณะเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

สิ่งที่ทางหลักสูตรฯ ดูแลนักศึกษาเป็นอย่างดี คือ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ แนะนำวิธีการศึกษาในระดับอุดมศึกษา เทคนิคและวิธีการเรียนในระดับมหาวิทยาลัย และการแบ่งเวลาในการเรียนและการร่วมกิจกรรมต่างๆ นอกจากนั้นมอบหมายหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่อาจารย์ทุกคน ทำหน้าที่สอดส่องดูแล ตักเตือน ให้คำปรึกษาแนะนำแก่นักศึกษาตลอดหลักสูตร

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

 1. เจ้าพนักงานปกครอง เช่น ปลัด ข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 2. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
 3. ข้าราชการ / พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 4. เจ้าหน้าที่บริหารทรัพยากรมนุษย์
 5. นักวิชาการด้านรัฐประศาสนศาสตร์
 6. ข้าราชการพลเรือนในสังกัดส่วนราชการต่างๆ
 7. ข้าราชการทหาร / ตำรวจ
 8. เจ้าหน้าที่ในองค์การมหาชน
 9. เจ้าหน้าที่ในองค์กรของรัฐวิสาหกิจ
 10. เจ้าหน้าที่ในองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
 11. ผู้ปฏิบัติงานบริหารในภาคธุรกิจเอกชน
 12. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 13. อาชีพอื่นๆ

 

Facebook Page :  รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 2560

แผนการศึกษาตลอดหลักสูตร-รัฐประศาสนศาสตร์ ปี 2560

22,572 total views, 8 views today