เอกสารเผยแพร่

ตารางจองห้องเรียน อาคารมหาวชิราลงกรณ (ตึก ม.)

button - จองห้องผ่าน Google Form

(PDF) ตารางการใช้ห้อง ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2/2563 ,อาคารมหาวชิราลงกรณ(ตึก ม.)

(PDF) ตางรางการใช้ห้อง ภาคกศ.ป.ป. ภาคการศึกษาที่ 2/2563 ,อาคารมหาวชิราลงกรณ(ตึก ม.)

(PDF) ตารางการใช้ ห้องสอบ วันที่ 17 – 29 มีนาคม 2564 (ตึก ม.) ปีการศึกษา 2/2563 

321,571 total views, 81 views today

SDGs Impact Rankings 2022

16.2.2 หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์จากนวัตกรรม

16.5.6 VDO การทุจริตในบริษัท

16.3.1 นโยบายสาธารณะด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

16.7.1 รายงานผลโครงการยุทธ์-64 โครงการยกระดับ

16.5.3 หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์จากนวัตกรรม

16.2.1 กระบวนการและเส้นทางการลักลอบค้ามนุษย์

16.5.5 หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์จากนวัตกรรม

16.5.4 หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์จากนวัตกรรม

16.5.1 รายวิชาศึกษาทั่วไป

16.2.2 ชุดโครงการวิจัยปลักแรด

16.7.4-1 โครงการรู้รักฯ พิษณุโลก 2564

16.7.4-2 โครงการรู้รักฯ สุโขทัย 2564

โครงการสังคมสงเคราะห์กลุ่มชนเพื่อสร้างความเข้าใจปัญหาตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่ปลอดภัย และสร้างความตระหนักในสิทธิของเพศหญิง

321,572 total views, 82 views today