หลักสูตรสาขาวิชานิติศาสตร์

หลักสูตรสาขาวิชานิติศาสตร์

2

ื่อหลักสูตร

ภาษาไทย          : หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชานิติศาสตร์
ภาษาอังกฤษ       : Bachelor of  Law Program in Law

ื่อปริญญาและสาขาวิชา

ภาษาไทย        : นิติศาสตรบัณฑิต (นิติศาสตร์)
:  น.บ. (นิติศาสตร์)

ภาษาอังกฤษ     : Bachelor of Laws (Law)
:  LL.B. (Law)

ความสำคัญของหลักสูตร

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต เป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการใช้กฎหมาย และเป็นผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรม เพื่อนำความรู้ความสามารถไปใช้ในการปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐ โดยเฉพาะหน่วยงานส่วนท้องถิ่นและในภาคเอกชน โดยสามารถนำองค์ความรู้ที่มีไปประยุกต์ใช้กับการประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสมในหน่วยงานนั้นๆ

ปรัชญาของหลักสูตร

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม ยึดมั่นในหลักนิติธรรม รับผิดชอบต่อท้องถิ่นและสังคม

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถในด้านต่างๆ ดังนี้

 1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นนักกฎหมาย มีความรู้พื้นฐานทั่วไปทางกฎหมายทั้งในทางทฤษฎีและปฏิบัติเป็นอย่างดี
 2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่สามารถประกอบวิชาชีพกฎหมายตามความต้องการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
 3. เพื่อส่งเสริมให้บัณฑิตมีความรู้ความสามารถและคุณธรรม ยึดมั่นในหลักนิติธรรม มีจิตใจรักความยุติธรรมและบริการสังคม
 4. เพื่อให้บัณฑิตมีวิสัยทัศน์ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมและมีความสามารถเป็นผู้นำท้องถิ่นได้
 5. เพื่อให้บัณฑิตสามารถศึกษาวิชากฎหมายเฉพาะด้านในขั้นสูงต่อไป

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์

จุดมุ่งหมายของหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มุ่งเน้นผู้สำเร็จการศึกษาให้สามารถประกอบอาชีพตรงตามความต้องการของสังคม และท้องถิ่นตามคุณวุฒิ ศักยภาพ และสมรรถนะของผู้สำเร็จการศึกษา

การพัฒนาและส่งเสริมนักศึกษาของหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตเป็นหลักสูตรที่มีสภาวิชาชีพกำกับมาตรฐานการจัดการเรียนการสอน 2 สถาบัน ประกอบด้วย เนติบัณฑิตยสภา และสภาทนายความแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยได้รับการรับรองมาตรฐานวิชาชีพในปี พ.ศ.2557 บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตจึงสามารถเข้าสู่การเป็นสามัญสมาชิกและวิสามัญสมาขิกของสภาวิชาชีพทั้ง 2 สถาบันได้ โดยทั้งสองสถาบันได้ตรวจรับรองมาตรฐานสภาวิชาชีพ ภายใต้หลักเกณฑ์ที่ทั้งสองสถาบันกำหนดไว้ 

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

 1. ผู้พิพากษา / ตุลาการ
 2. อัยการ
 3. ทนายความ
 4. ที่ปรึกษากฎหมายในภาครัฐและภาคเอกชน
 5. นิติกรภาครัฐ / เอกชน
 6. ข้าราชการทหาร นายทหารกรมพระธรรมนูญ / ตำรวจ พนักงานสอบสวน
 7. เจ้าหน้าที่กรมที่ดิน / เจ้าหน้าที่กรมการขนส่งทางบก / เจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์ ฯลฯ
 8. ข้าราชการ / พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 9. ข้าราชการพลเรือนในสังกัดส่วนราชการต่างๆ
 10. เจ้าพนักงานปกครอง เช่น ปลัด ข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 11. เจ้าหน้าที่ในองค์การมหาชน
 12. เจ้าหน้าที่ในองค์กรของรัฐวิสาหกิจ
 13. เจ้าหน้าที่ในองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร

14.ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ในภาคธุรกิจเอกชน

15.เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

16.อาชีพอื่นๆ

 

Facebook Page  :  นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม LAW PSRU

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 2559

5,896 total views, 2 views today