ติดต่อสอบถาม

คณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบุลสงคราม

สำนักงานคณบดีวิทยาลัยฯ ชั้น 1 อาคารมหาวชิราลงกรณ (ตึก ม.)
เลขที่ 156 หมู่ 5 ต.พลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ : 0-55267-167 โทรสาร : 0-55267-167
อีเมล์ : saraban.ssld@psru.ac.th
เว็บไซต์ : http://www.ssld.psru.ac.th

444 total views, 1 views today